Zarządzenie nr 17/2022 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie z dnia 27.06.2022 roku

Data: 27.06.2022 r., godz. 14.18    204
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. Z 2019 r. poz. 1040) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003 r. Nr 169 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadzam w okresie od 28 czerwca 2022 roku do 01 lipca 2022 roku skrócony czas pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie będzie czynny w godzinach : od godziny 8.00 do godziny 14.00.

§ 2. Informację o skróconym czasie pracy umieszcza się w obu siedzibach MOPS Piastów oraz na stronie internetowej MOPS Piastów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.