Rusza nabór do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej na 2024 rok

Data: 29.08.2023 r., godz. 15.15    262
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje zgłoszenia do programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2024"

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2024".

W celu przygotowania wniosku o dotację na realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie, zapraszamy opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej " – edycja 2024 w terminie do 8 września 2023 r. do godz. 15:00

Rodzaj zadań 

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej „uczestnikami”: 

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: 

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.). 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym: 

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej; 

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie; 

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania; 

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. 

Limit godzin

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż: 

1) 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 

b) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną; 

2) 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie: 

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

b) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

3) 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie: 

a) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 

b) traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną; 

4) 360 godzin rocznie dla: 

a) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

b) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

c) dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności 3 Limit dotyczy godzin usług asystencji osobistej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług asystencji osobistej. 12 stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 20. O wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do korzystania z usług asystenta 

Dodatkowe informacje:

1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1)  posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2)  posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu (posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w karcie zgłoszenia do Programu.

2. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

3. W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem że został on wskazany w Karcie zgłoszeniowej. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina lub inny podmiot, któremu gmina zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem powyższych wymagań

4. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

5. W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez PFRON lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

6. Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

7. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł 

Wyniki naboru i wysokość pozyskanej przez Gminę dotacji mają być znane w listopadzie 2023 r. 

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł 

Wyniki naboru i wysokość pozyskanej przez Gminę dotacji mają być znane w listopadzie 2023 r. 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych tj. dokumenty zamieszone poniżej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy dostarczyć do siedziby MOPS.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  – edycja 2024 jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego

Załączniki

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: