Wymagane dokumenty

Liczba odwiedzających: 1327

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (plik .pdf) potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

2. Tytuł prawny do lokalu ( np. umowa najmu, podnajmu, akt notarialny, przydział, dokument potwierdzający oczekiwanie na przysługujący lokal zmienny albo najem socjalny lokalu )

3. Wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal dokument potwierdzający wysokość opłat czynszowych ( w rozbiciu na składniki ) za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

4. Deklaracja o dochodach za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (plik .pdf).

5. Dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów, potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób zamieszkujących lokal z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

- zaświadczenie zakładu pracy o dochodach (np. dochód z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia )

- Decyzję lub 3 ostatnie odcinki renty, emerytury (w przypadku osób pobierających świadczenie z ZUS , KRUS )

- oświadczenie o dochodach lub zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości dochodów osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu, karty podatkowej )

- w przypadku otrzymywania alimentów – wyrok sądu (w wysokości zasądzonej ) lub zaświadczenie od komornika ( w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona ) lub zaświadczenie z funduszu alimentacyjnego lub oświadczenie ( w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych )

- Decyzja/zaświadczenie właściwego organu przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego/świadczenie rodzicielskie – dot. osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego/świadczenia rodzicielskie spoza Miasta Piastowa.

- Decyzja/zaświadczenie potwierdzająca rodzaj i wysokość zasiłku/stypendium dla uczniów, studentów i doktorantów – dotyczy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny ), pomocy materialnej dla studentów ( stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych zapomoga, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego ), stypendia doktoranckie, stypendia sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom i studentom

- zaświadczenie z Urzędu Pracy – dot. osób pobierających świadczenia ( np. zasiłki, stypendia finansowane ze środków Unii Europejskiej )

- zaświadczenie o powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub decyzja o naliczeniu podatku od nieruchomości rolnej

- jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim ( np. zaświadczenie lekarskie )

- jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwanie w oddzielnym pokoju, należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności, w którym orzeczono o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

- w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, gdzie nie ma zarządcy lokalu – powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, potwierdza inspektor ds. budowlanych lub współwłaściciele nieruchomości.