Rejestr żłobków

Liczba odwiedzających: 502

REJESTR ŻŁOBKÓW, KLUBÓW DZIECIĘCYCH/WYKAZ OPIEKUNÓW DZIENNYCH

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu https://empatia.mpips.gov.pl  na formularzu RKZ-1 pt. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

 1. 1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informację dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany,

 2. 2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Godziny przyjmowania interesantów:

W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu  https://empatia.mpips.gov.pl

Informację można uzyskać pod numerem telefonu: 533 373 710 w poniedziałki  w godz. 8.00-16.00, środy i czwartki  8.00-14.00.

Uwagi:

Obowiązkowe wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

 1. żłobek:
  a) decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
  b) decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych,

 2. klub dziecięcy:
  a) decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
  b) pozytywna opinia Burmistrza miasta Piastowa, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym,

 3. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać,  w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie odmawia dokonania wpisu do rejestru:

 1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka i klubu dziecięcego,

 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

 1. złożenia przez podmiot wpisany wniosku o wykreślenie,

 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

 3. przekazania we wniosku oraz w  dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,

 4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,

 5. uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji o zgonie podmiotu będącego osobą fizyczną,

 6. uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie następują w drodze decyzji administracyjnej.

Aktualizacja i zmiany w rejestrze:

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia do organu prowadzącego rejestr ze wnioskiem w formie elektronicznej o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:

  a) nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
  b) numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
  c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
  d) informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
  e) liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym,
  f) informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,

 2. dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:

  a) informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego,
  b) adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego,
  c) liczbie dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego.
  d) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające zmiany.

Opłaty:

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na podstawie uchwały nr XXIV/127/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy gminy Piastów: Bank Pekao S.A. 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 1. 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

 2. 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,

 3. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza,

 4. 4. Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Ważne:

Rejestr Żłobków, Klubów Dziecięcych/Wykaz Dziennych Opiekunów jest dostępny na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow