"CZYSTE POWIETRZE"

Liczba odwiedzających: 1125

„CZYSTE POWIETRZE” – WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wniosek o uzyskanie dotacji do Programu Czyste Powietrze należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (00-593), ul. Ogrodowa 5/7, tel.: 22 50 44 100. Pytania dotyczące Programu można kierować na adres: czystepowietrze@wfosigw.pl.

Ważne; wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Kliknij w link (pobierz druk);

Gdzie można złożyć wniosek?

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piastowie, w siedzibie przy Al. Tysiąclecia 2, 05-820 Piastów

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).