RODO

Liczba odwiedzających: 284
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie przy ul. Lwowskiej 8, 05-820 Piastów, Inspektor Ochrony Danych adres e-mail: odo@mops.piastow.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków w zakresie realizacji wniosku z programu Czyste Powietrze związanych wydaniem zaświadczenia o dochodach na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

3. Odbiorcy danych:

Pani/ Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych;

b. upoważnionym pracownikom Administratora.

c. organom administracji publicznej, podmiotom wykonujące zadania publiczne, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania w zakresie i w celach które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa, szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych- Prezes UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Obowiązek podania danych jest dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celów, wskazanych w pkt. 2 oraz obowiązków nałożonych na Administratora.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Pani/Pana dane nie będą profilowane.