Wymagane dokumenty

Liczba odwiedzających: 1361

Osoba, rodzina ubiegająca się o pomoc winna przedłożyć podanie ze wskazaniem formy pomocy.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

a) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
b) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;
c) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej;
d) decyzji i odcinka właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego;
e) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
f) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytuł zatrudnienia (brutto z wyszczególnieniem obciążeń związanych z płatnością podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za m-c poprzedzający złożenie wniosku);
g) zaświadczenia z urzędu miasta i gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
h) zaświadczenia ze szkoły potwierdzające kontynuację nauki w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
i) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie za osobę bezrobotną;
j) inne związane z indywidualną sytuacją życiową.